جلسه ای که با حضور آیت الله موسوی اردبیلی رئیس قوه قضائیه آیت الله سید علی خامنه ای رئیس وقت […]