ال ح م ام al ḥammāmi. ح م ام یا گرمابه محلی است برای شستشوی اساسی تن و سر و […]