قدیم در خانه ما یک آشپزخانه بود و چهارخانوار از در که وارد می شدی اول راهرویی باریک بود که […]